Všeobecné obchodní podmínky

1.      Základní pojmy

1.1        „Prodejcem“ se rozumí obchodní společnost FILLE.CZ, se sídlem Viničné Šumice 337, PSČ 664 06, IČO: 055 20 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95873. Kontaktní údaje na Prodejce – e-mail: info@fille.cz, telefon: +420 608 983 839. Číslo účtu Prodejce vedeného u Fio banky, a.s. je: 2101094922/2010.

1.2        „Zákazníkem“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodejcem Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.3        „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodejcem a Zákazníkem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.4        „Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě Internet.

1.5         „E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodejcem a dostupný pro Uživatele prostřednictvím internetové adresy (URL):
http://www.fille.cz/.

1.6        „Všeobecnými obchodními podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodejce, pro Uživatele dostupné prostřednictvím internetové adresy (URL):
http://www.fille.cz /terms-and-conditions/, případně
http://www.fille.cz/index.php?route=information/information&information_id=5/.

1.7        „Spotřebitelem“ se rozumí osoba, která uzavírá jako Zákazník Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a která je starší 18 let.

1.8        „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

1.9        „Osobními údaji“ se rozumí údaje poskytnuté Zákazníkem Prodejci, zejména jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mailová adresa a jiné údaje, jejichž charakter lze považovat za osobní.

2.      Základní ustanovení

2.1        Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2        Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodejcem a Zákazníkem. Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3        Prodejce si vyhrazuje právo znění těchto Všeobecných obchodních podmínek měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena vzájemná práva a povinnosti, které vznikly za účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek. Odkazy na historická znění včetně doby platnosti jsou uvedeny pod textem těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.4        Zákazník je oprávněn objednávat zboží v E-shopu buďto bez registrace a bez založení Uživatelského účtu anebo na základě registrace prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Registrace i přístup do Uživatelského účtu je jednou z funkcionalit E-shopu.

3.      Uživatelský účet

3.1        Po registraci Zákazníka v E-shopu může Zákazník využívat svého uživatelského rozhraní a provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet"). Uživatelský účet je vytvořen po úspěšné registraci Zákazníka.

3.2        Při tvorbě Uživatelského účtu (registrace Zákazníka) v E-shopu a při objednávání zboží (bez registrace) je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při každé změně údajů uvedených v uživatelském účtu je Zákazník povinen tyto údaje aktualizovat. Přístup ke každému Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých je Zákazník povinen zachovávat mlčenlivost a není oprávněn je sdělovat třetím osobám.

3.3        Prodejce je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud není aktivní déle než 12 měsíců, a dále v případech, kdy Zákazník poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.

3.4        Uživatelský účet nemusí být nutně dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, což Zákazník bere na vědomí.

4.      Uzavření kupní smlouvy

4.1        Veškeré nabídky prodeje zboží vystavené E-shopem jsou nezávazné a Prodejce zásadně není povinen uzavřít se Zákazníkem Kupní smlouvu na nabízené zboží.

4.2        Veškeré údaje o vystaveném zboží uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření Kupní smlouvy, ale jsou považovány za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 OZ. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy je tedy odeslaná objednávka ze strany Zákazníka.

4.3        Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení akceptace objednávky ze strany Prodejce Zákazníkovi. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodejce; v této souvislosti se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 OZ.

4.4        Za účelem objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.5        Před odesláním objednávky Prodejci je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.6        Objednávku odesílá Zákazník Prodejci kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. V takto odeslaném potvrzení objednávky je stav objednávky nastaven na „Čeká na potvrzení obchodu“ a toto potvrzení objednávky není akceptací nabídky.

4.7        Kupní smlouva je uzavřena odeslaným potvrzením objednávky Zákazníkovi ze strany Prodejce, kdy stav objednávky je změněn na „Potvrzeno obchodem“.

4.8        Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodejci závazek předat sjednaným způsobem Zákazníkovi zboží a umožnit Zákazníkovi nabýt vlastnické právo ke zboží, Zákazníkovi vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodejci sjednanou kupní cenu. Prodejce je oprávněn požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.

4.9        Do doby převzetí zboží Zákazníkem je Prodejce oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkovi na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem Prodejci při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu nebo sdělenou Zákazníkem při odesílání objednávky bez registrace.

4.10        Zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné a Zákazník je hradí sám.

4.11        Na dárky, které jsou poskytovány Zákazníkovi ze strany Prodejce zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodejci vrátit i poskytnutý dárek.

4.12        Kupní smlouva je uložena u Prodejce a Prodejce Zákazníkovi kdykoliv znění Kupní smlouvy na požádání zašle. 

5.      Cena zboží a platební podmínky

5.1        E-shop obsahuje seznam zboží vystaveného Prodejcem k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého vystaveného zboží.

5.2        Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách bude

5.3        Prodejce účtovat zákazníkovi nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Zákazníkovi (balné a náklady na dopravu). E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

5.4        Daňový doklad - fakturu vystaví Prodejce Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží (v případě platby předem) a zašle jej v balení společně se zbožím.

6.      Práva z vadného plnění

6.1        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

6.2        Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodejce odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal:

6.2.1         má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a pokud chybí ujednání, takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel od zboží mohl spravedlivě očekávat s ohledem na povahu zboží,

6.2.2         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4         zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3        Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, je oprávněn odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4        Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5        Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

6.6        Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.7        Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodejce na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.8        Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodejce obdržel od Zákazníka reklamované zboží.

7.      Přeprava dodání zboží

7.1        Zákazník je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Zákazník zboží při dodání, je Prodejce oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.2        Zákazník je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

7.3        Při převzetí zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a bere na vědomí, že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.4        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit Dodací podmínky Prodejce.

8.      Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1        Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny (v případech úhrady dobírkou nebo v hotovosti).

8.2        Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) může být chráněno autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do těchto autorských práv.

8.3        Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní E-shopu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků Prodejce a který je v souladu s jeho určením.

8.4        Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ.

8.5        Zákazník tímto uděluje Prodejci souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodejci. 

9.      Ochrana osobních údajů, Cookies, zasílání obchodních sdělení

9.1        Zákazník uděluje Prodejci souhlas se zpracováním svých Osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů za účelem nabízení služeb a produktů Prodejce a za účelem zasílání informací o činnosti Prodejce, a to i elektronickými prostředky dle zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání nebo vypršení tohoto souhlasu.

9.2        Osobní údaje bude Prodejce jako správce zpracovávat manuálně i automaticky, přičemž je oprávněn ke zpracování Osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodejce, jako správce osobních údajů, tímto informuje Zákazníka jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí Osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/) a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace Osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Zákazník přeje opravit Osobní údaje, které Prodejce zpracovává, může o tuto skutečnost Prodejce požádat na e-mailové adrese: info@fille.cz nebo na adrese sídla Prodejce.

9.3        Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené bez registrace) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodejce o změně svých Osobních údajů.

9.4        Zpracováním Osobních údajů Zákazníka může Prodejce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodejcem bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám, leda by tyto osoby byly ovládané Prodejcem či spřízněné Prodejci.

9.5        Informace o Zákaznících Prodejce jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých Osobních údajů v databázi Prodejce po úspěšném splnění Kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.6        Zákazník má právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě žádosti Zákazníka odstranit z databáze, vyjma u zákonem předvídaných skutečností (např. po dobu možné reklamace). Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

9.7        Jednotlivé objednávky a smlouvy jsou po svém uzavření Prodejcem archivovány, a to v elektronické formě.

9.8        Uvedením e-mailové adresy, popř. čísla mobilního telefonu Zákazník vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, přičemž tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@fille.cz.

9.9        Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v E-shopu možné provést a závazky Prodejce z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1    V případě, že se Spotřebitel jakožto Zákazník domnívá, že jeho práva byla porušena, může se kdykoliv obrátit se svou stížností na Prodejce prostřednictvím e-mailové adresy info@fille.cz.

10.2    Ve smyslu ust. § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Prodejce upozorňuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb poskytovaných Prodejcem Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je http://www.coi.cz/.

10.3    Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí výhradně českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4    Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem. Před odesláním objednávky potvrzuje Zákazník Prodejci, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. S těmito Všeobecnými obchodními podmínkami má Zákazník možnost se seznámit.

10.5    Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

10.6    Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Ve Viničných Šumicích, dne 1.12.2016